Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką DAFI Vacuum – 23 czerwca 2013r – 20 lipca 2013r.

Regulamin konkursu z marką DAFI Vacuum – 23 czerwca 2013r – 20 lipca 2013r.

przez admin
§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest portal alejakobiet.pl.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  23.06.2013r. do 20.07.2013r.

2.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym
niż do końca dnia 07.04.2013 r. zarejestrują się na stronie portalu
i udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs
przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

3.
Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie
internetowej portalu www.alejakobiet.pl i wysłaniu poprawnej odpowiedzi
na pytanie poprzez formularz znajdujący się na stronie z konkursem.


4.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

7.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody
w przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.

8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 3 laureatów
konkursu, którym zostanie przyznanych 3 ze   nagródy wymienione na stronie
konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby nr 150, 400 i 650
pod warunkiem udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
W przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi nagroda automatycznie jest
przyznana kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej odpowiedzi.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 22 lipca 2013r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Redakcja portalu wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej