Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu HELIO S.A. – 11 marca 2013 r – 24 marca 2013 r

Regulamin konkursu HELIO S.A. – 11 marca 2013 r – 24 marca 2013 r

przez admin

Regulamin konkursu

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma HELIO S.A.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  11.03.2013r. do 24.03.2013r.

2. W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 24.03.2013 r. zarejestrują się na stronie portalu i wykonają zadanie konkursowe. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

3. Warunkami udziału w konkursie są:

  • zarejestrowanie się na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl, 
  • polubienie profilu firmy HELIO w serwisie Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/HelioBakalie
  • wysłanie wykonanego zadania konkursowego  poprzez formularz znajdujący się na stronie z konkursem.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu www.alejakobiet.pl

5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia:
a) o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do przesłanego hasła reklamowego, lub innych materiałów będących przedmiotem zadania konkursowego, w szczególności zdjęć i/lub tekstów, (zwanych dalej łącznie „Utworem”),

b) o braku jakichkolwiek wad prawnych w stosunku do Utworu, oraz nie naruszaniu przez Utwór praw osób trzecich oraz innych podmiotów. W przypadku naruszenia w/w praw osób trzecich, uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje prawne wywołane w skutek naruszenia, 
c) o nieodpłatnym przekazaniu HELIO S.A. wszelkich praw, w tym praw autorskich, do bezterminowego wykorzystywania Utworu, w szczególności poprzez jego modyfikowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publikowanie, wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, itp., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania Utworu w celach promocyjnych i reklamowych HELIO S.A.

W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik konkursu w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, w tym między innymi przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. .

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności oświadczeń, o których mowa we wcześniejszych ustępach.

§ 3
1. Spośród nadesłanych wykonanych zadań konkursowych zostanie wyłonionych 5 laureatów konkursu, w tym jeden z laureatów otrzyma nagrodę główną, zaś pozostali czterej laureaci nagrody pocieszenia.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 25 marca 2013r.

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

4. W przypadku gdy laureat nie przekaże organizatorowi konkursu danych niezbędnych do wysłania nagród w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, nagrody przyznane laureatowi przepadają.

5. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko na terenie Polski.

6. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

§ 4
1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej